Udendørssæsonen starter først kommende tirsdag efter standerhejsning i april måned. Hver tirsdag og torsdag afholder vi klubaften med start fra ca. kl.19. Tirsdage er normalt forbeholdt nybegyndere således at de erfarne piloter kan hjælpe til med at lære de knap så erfarne piloter kunsten i at håndtere et radiostyret modelfly.

DCIM100MEDIA

Regler for flyvning på pladsen

§ 1.

Til og frakørsel må kun finde sted ad vejen forbi klubhuset, kørsel på pladsen er ikke tilladt. Plæneklipning undtaget.

§ 2.

Alle sendere uanset frekvens, SKAL være forsynet med tydeligt frekvensflag (reglementeret farve og nummer), undtaget fra denne regel er 2,4Ghz sendere. Så snart der flyves på pladsen SKAL klemmen anvendes på alle sendere undtaget 2.4Ghz. Senderen må ikke tændes uden man har klemmen. Sløseri på frekvensområdet kan være kostbart, da en evt. skadevolder kan gøres erstatningspligtig.

§ 3.

Pilotfelt / Flyvefelt

a. Alle piloter skal under flyvning opholde sig i pilotfeltet, undtaget herfra er afhenting af landede fly, samt undtagelsestilfælde ved f.eks. start af nybegynder, prøveflyvning og lign.

b. Fly, udstyr mv. placeres langs hækken eller hegnet i pitområdet

c. Det er ethvert medlems pligt at henstille til tilskuere (ikke flyvende medlemmer) at holde sig fri af flyvefeltet.

d. RC piloter, der ikke er medlemmer af Midtjysk Modelflyve klub må ikke benytte flyvepladsen, uden foregående at være blevet instrueret i regelsættet af et aktivt medlem af klubben.

§ 4.

Alle totaktsmotorer skal være forsynes med en effektiv lyddæmper

§ 5.

Flyvning på pladsen finder sted efter følgende retningslinier:

a. Benyttelse af Modelflyveklubbens plads, kræver medlemskab af Modelflyvning Danmark. Eneste undtagelse er eleven på klubbens skoleflyvere, da disse er dækket af instruktørens forsikring.

b. Flyvning på pladsen må kun finde sted hvis der er et medlem tilstede med et gyldigt A-certificat. Det er så dette medlems ansvar at sikre at alle forskrifter overholdes.

c. Når der flyves, skal det roterende blinklys være tændt. Inden rotorlyset tændes skal lufthavnen eller faldskærmsklubben adviseres. Dette gøres ved at følge vejledningen i klemmeskabet.

d. På normale flyvedage må modeller taxies ud af pitten ved hjælp af motor, såfremt dette kan gøres uden gene eller øget risiko for andre modeller eller personer.
Til stævner og andre anmeldte arrangementer skal alle modeller transporteres ved håndkraft ud af pitten, Der må ikke taxies ud ved brug af modellens motor.

e. Annoncer altid start eller landing ved at råbe: “jeg starter” eller “jeg lander”

f. Adviser “MAND PÅ BANEN” når der hentes et fly på banen.

g. RC-modeller SKAL ALTID VIGE for full size fly. Kvitteringen for at man har forstået en full size pilots hensigt om at starte eller lande på tværbanen er, at man øjeblikket lander sin model, og slukker det roterende lys når luftrummet er frit. Hvis du ikke kan nå at lande sikkert på banen SKAL du lande uden for banen, også selv om dette kan medføre skade på modellen.

h. Når full size fly benytter hovedbanen, kan du fortsat flyve, men vær altid opmærksom!

i. Al flyvning med modeller skal foregå syd for asfaltvejen. Under ingen omstændigheder må et modelfly krydse asfaltvejen over til fullsize lufthavnen. Skulle dette alligevel ske pga. teknisk fejl i en model, skal lufthaven ØJEBLIKKELIGT adviseres. Og hændelsen vil blive undersøgt af de rette instanser.

j. Pit og pilotfelt må ikke overflyves.

k. Tilladte flyvere og flyveområde: Der må ikke forefindes flyvning på pladsen med modeller der ikke overholder de udstukne regler fra MDK & TrafikStyrelsen mht. vægt og certifikater. Ligeledes skal flyvehøjden til hver en tid holdes inden for den af MDK & TrafikStyrelsen fastsatte grænse.

flyveomraade

§ 6.

Overtrædelse af disse regler vil medføre påtale, og ved gentagende forseelser vil medlemmet blive indstillet til eksklusion fra klubben.